Tutti

Offset Print, edition: 225
2002
20 x 26 inches

Copyright © 2007 Holmes Studio